Need Help ?
Call: +977- 083520249

शैक्षिक सुधार कार्ययोजना २०७२ को नमूना ढाँचा

प्रकाशित मिती:  2072-12-26

यसै नमूना ढाँचा बमोजिम यस जिल्लाका सबै विद्यालयहरुले आ आफ्नो शैक्षिक सुधार कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुनका साथै सोको एक प्रति सम्बन्धित स्रोतकेन्द्र मार्फत यस कार्यालयमा समेत पेश गर्नुहुन अनुरोध छ ।